Frei Bento Domingues: “Igreja não soube ter olhos abertos e isso paga-se caro”